Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Witamy na stronie Japan-Mart Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych, które nam powierzono, jest dla nas priorytetem dla osób odwiedzających naszą stronę internetową lub korzystających z naszych formularzy online.

Ważne jest dla nas, abyś był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszych ofert i usług online, i wiesz, jak ich używamy

Administratorem danych jest firma Japan-Mart prowadzona przez Eryka Sobkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5273044950 REGON: 524594962 sklep@japan-mart.plJapan-mart.pl ul. Józefa Sowińskiego, nr 25, lok. 294 01-105 Warszawa

Polska:

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000 ze zm.).  Za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
   
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celach, dla jakich zostały podane lub zebrane, oraz na zasadach uregulowanych w RODO i innych obowiązujących przepisach.
   
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub w oparciu o inne przesłanki wskazane w RODO.
   
 4. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora Danych: niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych na zasadach wskazanych w pkt. 8, ograniczenia przetwarzania danych, przesłania danych innemu administratorowi (tzw. prawo do przenoszenia danych). Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na zasadach wskazanych w pkt. 12 i 13 Polityki prywatności.
   
 5. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, składa do Administratora Danych żądanie w oparciu o art. 15–22 RODO, wskazane również w pkt. 7 Polityki prywatności, Administrator Danych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli jej informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, przy czym w takim przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator Danych poinformuje o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli Administrator Danych nie podejmuje działań w związku ze złożonym żądaniem niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje osobę o powodach niepodjęcia działań. Osobie tej służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
   
 6. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, Administrator Danych jest obowiązany udzielić jej dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących: cele przetwarzania danych, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, informacji o prawie do żądania od Administratora Danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – o wszelkich dostępnych informacji o ich źródle. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Administratorowi Danych stosowne żądanie wysłane drogą mailową na adres: Japan-Mart@gmail.com lub wysłane pisemnie na adres pocztowy do korespondencji Kuchnie Świata S.A. zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.
   
 7. Jeżeli osoba udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Administratora Danych nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.
   
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych, ma prawo żądania od niego ograniczenia tego przetwarzania w sytuacji, gdy:

  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  c) Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
   
 9. Jeżeli Administrator Danych planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.
   
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora Danych w celu wysyłania osobie, której one dotyczą, informacji handlowej, za jego zgodą, a także w celu marketingu bezpośredniego Administratora Danych.
   
 11. Klient lub osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią.
   
 12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której one dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo sprzeciwu Klient może wykonać za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już w tym celu przetwarzane.
   
 13. Administrator Danych za zgodą osoby, której dane dotyczą, może przetwarzać dane osobowe w celu badania osoby pod kątem jej zachowań i preferencji (tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora Danych a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się w szczególności za pośrednictwem plików cookies.
   
 14. Szczegółowa regulacja dotycząca plików cookies zawarta jest w Polityce Cookies.
   
 15. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez Administratora Danych lub przez osoby upoważnione do tego na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy, a także jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy. Przekazanie danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy i usług świadczonych przez Administratora Danych, a także w celu zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionych interesów.
   
 16. Administrator Danych zobowiązuje się chronić dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
   
 17. Baza danych osobowych klientów Administratora Danych podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
   
 18. Administrator Danych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie osoby zainteresowanej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.
   
 19. Administrator Danych może ujawnić współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia klientom Administratora Danych lepszej obsługi, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.
 20. Administrator Danych nie planuje przekazywania danych do państw trzecich. W przeciwnym razie ustalimy wymagane warunki prawne. W szczególności będziesz informowany o odpowiednich odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.

Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieautoryzowanych stron. Dotyczy to również wszelkich zakupionych usług zewnętrznych. Weryfikujemy skuteczność naszych środków ochrony danych i ciągle je udoskonalamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wszelkie wprowadzone dane osobowe są szyfrowane podczas przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.

Tania wysyłka prosto z Japonii

icon

Tania dostawa

Prosto z Japonii

icon

Zwrot produktu

14 dni na zwrot

icon

Pomoc 24/7

Błyskawiczna odpowiedź na pytania klientów 24/7

icon

Bezpieczeństwo

Gwarancja bezpiecznych zakupów