Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Przed rejestracją i korzystaniem z usług świadczonych przez Japan-Mart należy zapoznać się i zaakceptować poniższą Umowę Użytkownika i Regulamin.

Administratorem danych jest firma Japan-Mart prowadzona przez Eryka Sobkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5273044950 REGON: 524594962 sklep@japan-mart.plJapan-mart.pl ul. Józefa Sowińskiego, nr 25, lok. 294 01-105 Warszawa

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW Japan-Mart świadczy usługi kupna i licytacji aukcji na podstawie poniższej Umowy Użytkownika i Regulaminu ("UUR"), które mogą być aktualizowane przez Japan-Mart w dowolnym czasie bez powiadomienia. Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się z najbardziej aktualną wersją UUR.

2. DEFINICJE (1) Japan-Mart oznacza Japan-Mart Inc. (ゼンマーケット株式会社), Japan. (2) Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała prawidłowej rejestracji w serwisie Japan-Mart (zwanym dalej Serwisem). (3) Umowy - (zbiorczo) każda zasada i umowa zamieszczona w Serwisie przez Japan-Mart, w tym między innymi niniejszą Umowę Użytkownika i Regulamin. (4) Informacja Klienta - informacja ujawniona Japan-Mart przez dowolnego Klienta.

3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JAPAN-MART Japan-Mart świadczy na rzecz Klientów następujące usługi (zwane dalej Usługami): (1) działanie w imieniu dowolnego Klienta na zlecenie w celu zakupu odpowiedniego towaru za pośrednictwem Strony Internetowej i wysłania go do Klienta (zwanego dalej Usługą Zakupów), oraz (2) działanie w imieniu Klienta na zlecenie w celu nabycia odpowiedniego towaru poprzez system aukcyjny Serwisu i wysłania go do Klienta (dalej jako Usługa Licytacji).

4. ZOBOWIĄZANIA JAPAN-MART 1 W ramach Usługi Zakupów Japan-Mart dokonuje zakupu danego towaru zgodnie z jego wyceną i organizuje jego wysyłkę dopiero po dokonaniu zapłaty przez Klienta.

5. ZABRONIONE PRZEDMIOTY Wymienione poniżej produkty nie mogą być kupowane za pomocą serwisów zakupowych i aukcyjnych Japan-Mart:

1 Produkty określone jako nielegalne przez prawo japońskie lub prawo kraju przeznaczenia.

2 Produkty, które szkodzą porządkowi publicznemu i moralności.

3 Wszelkie produkty, które mogą prowadzić do działalności przestępczej lub zachęcać do niej.

4 Wszelkie towary niebezpieczne, które mogą być szkodliwe dla życia i zdrowia człowieka.

5 Wszelkie nielegalne produkty dla dorosłych, produkty zachęcające do przemocy itp.

6 Wszelkie wadliwie działające produkty.

7 Organizmy żywe, w tym między innymi zwierzęta, rośliny, bakterie, wirusy, grzyby itp.

8 Wszelkie towary łatwopalne lub wybuchowe.

9 Dziedzictwo kulturowe.

10 Wszelkie produkty, które mogą naruszać własność intelektualną strony trzeciej lub szkodzić jej honorowi i prywatności.

11 Wszelkie produkty, które mogą naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.

12 Artykuły wielkogabarytowe, które mogą nie zostać wysłane ze względu na ograniczenia rozmiaru/wagi.

13 Produkty, których wywóz jest zabroniony.

14 Wszelkie inne produkty określone przez Japan-Mart jako nieodpowiednie.

7. ZRZECZENIE SIĘ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 1 W związku z pośrednictwem w Usłudze Zakupów, Japan-Mart nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących m.in. sprzedawcy, jakości, nienaruszania praw jakiejkolwiek strony, wiarygodności i/lub zgodności z prawem odpowiednich towarów. 2 W związku z pośrednictwem w Usłudze Licytacji, Japan-Mart nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących m.in. prawdziwości, dokładności lub wiarygodności treści, zgodności z prawem lub nienaruszania praw jakiejkolwiek strony w odniesieniu do odpowiednich aukcji. 3 Japan-Mart nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klientów spowodowane zakończeniem, opóźnieniem, przerwaniem lub utratą danych z powodu linii komunikacyjnych i/lub awarii systemu z powodu awarii komputera. 4 Japan-Mart nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez jakiegokolwiek Klienta spowodowane naruszeniem przez niego Umów. 5 Japan-Mart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta wynikające z lub w związku z Usługami, chyba że są one spowodowane celowym zaniedbaniem Japan-Mart.

8. REJESTRACJA 1 Na Stronie może zarejestrować się każda osoba fizyczna lub prawna, która wyraziła zgodę na postanowienia UUR. 2 O rejestrację dla osoby fizycznej należy wystąpić samodzielnie, nie przyjmuje się rejestracji przez pełnomocnika. 3 Wniosek o rejestrację dla osoby prawnej składa w imieniu tej osoby jej funkcjonariusz lub pracownik posiadający odpowiednie upoważnienie. 4 Japan-Mart może, według własnego uznania, odrzucić każdy wniosek o rejestrację.

9. OPŁATY Opłaty, w tym m.in. sposób naliczania i warunki płatności, są zgodne z warunkami określonymi przez Japan-Mart odrębnie i mogą być modyfikowane lub zmieniane przez Japan-Mart od czasu do czasu.

10. UISZCZANIE OPŁAT Klient dokonuje wpłaty obejmującej cenę towaru oraz stosowne opłaty z wyprzedzeniem, zanim Japan-Mart zakupi dany towar..

12. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Klient nie może anulować zamówienia po zakupie towaru.

13. POLITYKA ZWROTÓW Japan-Mart akceptuje zwroty przez 14 dni od dostarczenia produktu.

14. ZAMKNIĘCIE KONTA Każdy Klient może, na własne życzenie, zamknąć konto wyłącznie samodzielnie i zgodnie z procedurą zamieszczoną na Stronie Internetowej. Po zakończeniu procedury wypowiedzenia, dany Klient traci status Klienta.

15. USUNIĘCIE KONTA 1 Japan-Mart może zawiesić korzystanie z Usług przez dowolnego Klienta, zmienić jego identyfikator i hasło oraz pozbawić go statusu Klienta, jeśli dany Klient: (1) podał fałszywe informacje w czasie rejestracji członkostwa lub podaje takie fałszywe informacje podczas korzystania z Usług, (2) narusza prawa i przepisy lub UUR, (3) uczestniczy w nieuczciwym postępowaniu w trakcie korzystania z Usług, (4) wprowadza błędne hasło ponad dozwoloną liczbę prób lub podejmuje inne działania, prowadzące do podjęcia przez Japan-Mart niezbędnych środków, mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa danego Klienta. 2 Japan-Mart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez danego Klienta, którego członkostwo zostało anulowane lub zawieszone.

16. ZMIANY W USŁUGACH Japan-Mart może według własnego uznania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia Klientów, zmienić lub usunąć całość lub części Strony Internetowej w dowolnym momencie.

17.ZMIANY W UUR 1 Japan-Mart może, według własnego uznania przeformułować, poprawiać lub modyfikować części UUR bez uprzedniego powiadomienia. Takie przeformułowania, zmiany, poprawki i/lub modyfikacje będą obowiązywać z chwilą umieszczenia ich na Stronie Internetowej. 2 W momencie korzystania przez Klienta z Usług po po takim przeformułowaniu, zmianie, poprawce i/lub modyfikacji, uważa się, że Klient zgodził się on na warunki przeformułowanego, zmienionego, poprawionego lub zmodyfikowanego UUR.

18. JURYSDYKCJA 1 Zakończenie, wdrażanie, formułowanie, egzekwowanie i/lub rozwiązywanie konfliktów w ramach UUR jest regulowane przez prawo japońskie, na mocy którego Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. 2 Klienci i Japan-Mart niniejszym zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji pierwszej instancji sądu okręgowego znajdującego się w Osace w Japonii do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub w związku z UUR. Klienci i Japan-Mart zgadzają się ponadto, że wszelkie inne sądy lub instytucje rozstrzygające spory nie mają żadnej jurysdykcji. 3 Klienci i Japan-Mart będą wykonywać swoje obowiązki określone w UUR do czasu należytego rozwiązania właściwego sporu.

19. PRZERWANIE I ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 1 Japan-Mart może, bez uprzedniego powiadomienia Klientów, czasowo zaprzestać świadczenia Usług w przypadku: (1) regularnej lub pilnej konserwacji systemu i odpowiednich urządzeń niezbędnych do świadczenia Usług, (2) przerwy, w tym m.in. na liniach komunikacyjnych i/lub w dostawie energii elektrycznej stosowanej przez Japan-Mart, (3) faktycznej lub zagrażającej klęski żywiołowej takiej jak trzęsienie ziemi, tajfun, powódź, tsunami lub inne sytuacje kryzysowe; praw, regulacji i/lub wymagań ograniczenia komunikacji nałożonych przez instrukcje rządowe; lub jeśli Japan-Mart według własnego uznania zadecyduje, że takie przerwanie komunikacji jest konieczne, lub (4) brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych. 2 Japan-Mart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klientów spowodowane takim opóźnieniem lub czasową przerwą w działaniu.

20.Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

21. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane prze niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru.

22.Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego  Produktu: a. Przesyłka pocztowa b. Przesyłka kurierska c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: chwilowo niedostępny 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy b. Płatności elektroniczne 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach  Sklepu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2016 r.

Tania wysyłka prosto z Japonii

icon

Tania dostawa

Prosto z Japonii

icon

Zwrot produktu

14 dni na zwrot

icon

Pomoc 24/7

Błyskawiczna odpowiedź na pytania klientów 24/7

icon

Bezpieczeństwo

Gwarancja bezpiecznych zakupów